Hoạt động bốc dỡ hàng tại cảng Vĩnh Tân

Cảng 2

Bốc dỡ hàng từ cảng

Cảng 1

Bốc dỡ hàng từ cảng

Cảng 4

Bốc dỡ hàng từ cảng

Cảng 3

Bốc dỡ hàng từ cảng

Cảng 6

Bốc dỡ hàng từ cảng

Cảng 5

Bốc dỡ hàng từ cảng