Hoạt động bốc dỡ hàng tại kho Liên Hương

Liên Hương 5

Bốc dỡ hàng từ kho

Liên Hương 2

Bốc dỡ hàng từ kho

Liên Hương 1

Bốc dỡ hàng từ kho

Liên Hương 4

Bốc dỡ hàng từ kho

Liên Hương 3

Bốc dỡ hàng từ kho